UREJANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH VPISOV

Urejanje zemljiškoknjižnih vpisov

  1. VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE

Izvajamo kompletno storitev vzpostavitve etažne lastnine za vašo stavbo, kar pomeni, da so po vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi vknjiženi vsi posamezni in skupni deli vaše stavbe in določeni solastniški deleži posameznih delov na teh skupnih delih.

Za vzpostavitev etažne lastnine so potrebni naslednji koraki:

  • vpis stavbe v kataster stavb GURS (izdelava elaborata za vpis v kataster stavb s strani pooblaščenega geodeta),
  • sklenitev ustreznega sporazuma oz. akta o vzpostavitvi etažne lastnine med solastniki nepremičnine ali izvedba nepravdnega sodnega postopka za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL-1
  1. VKNJIŽBA PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA

Za vašo stavbo lahko izvedemo vknjižbo pripadajočega zemljišča v zemljiško knjigo. Običajno je potrebno sprožiti nepravdni sodni postopek za določitev pripadajočega zemljišča po ZVEtL-1. V postopku je imenovan izvedenec urbanistične stroke z nalogo ugotoviti obseg pripadajočega zemljišča za stavbo. Pri tem upošteva zlasti naslednja kriterija:

  • dokazan obseg pripadajočega zemljišča iz časa izgradnje stavbe, ki je razviden iz gradbenega oz. lokacijskega dovoljenja iz časa izgradnje stavbe, oz. iz prostorskih aktov iz časa izgradnje stavbe,
  • pretekla raba zemljišča s strani etažnih lastnikov stavbe.
  1. PROMET Z NEPREMIČNINAMI

Ponujamo vam oglaševanje in posredovanje pri prodaji, oddaji ali prepisu vaše nepremičnine.

Svetujemo vam in vas vodimo skozi celoten postopek prodaje/oddaje katerekoli vaše nepremičnine in pripravimo ustrezno pogodbo za prenos lastninske pravice na njej.

Za dodatne informacije, nasvet ali ponudbo nas pokličite na 07/34-35-112 (Nataša Plavec Matko).

  1. UREJANJE PRAVNEGA STANJA VAŠE NEPREMIČNINE

Za vas urejamo tudi pravno stanje vaše nepremičnine (vknjižba služnostnih poti, vknjižba lastninske pravice na doslej nevknjiženem stanovanju, itd.

Za dodatne informacije, nasvet ali ponudbo nas prosim pokličite na 07/34-35-112 (Nataša Plavec Matko).

Pogosta vprašanja

Etažni lastniki na podlagi ponudbe upravnika z več kot 50% soglasjem sprejmejo sklep na zboru lastnikov ali z listino za pisno glasovanje.

Prvi korak je vpis stavbe v kataster stavb. Osnova za vpis je elaborat, ki ga lahko izdela pooblaščeni geodet, Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) pa izda sklep o vpisu stavbe v kataster stavb. Na podlagi sklepa GURS-a je za dokončno vzpostavitev etažne lastnine potrebno:

– sprožiti nepravdni sodni postopek za vzpostavitev etažne lastnine; ta način se uporablja zlasti v primeru, ko v stavbi poleg skupnih delov niso vknjiženi tudi posamezni deli (stanovanja, poslovni prostori),

– skleniti sporazum o vzpostavitvi etažne lastnine in vložiti predlog za vknjižbo etažne lastnine v zemljiško knjigo; sporazum o vzpostavitvi etažne lastnine morajo podpisati in notarsko overiti vsi etažni lastniki; ta način je primeren zlasti za stavbe z manjšim številom posameznih delov, v katerih so vsi posamezni deli vknjiženi, nevknjiženi pa so ostali le skupni deli stavbe.

  • dokazan obseg pripadajočega zemljišča iz časa izgradnje stavbe, ki je razviden iz gradbenega oz. lokacijskega dovoljenja iz časa izgradnje stavbe, oziroma iz prostorskih aktov iz časa izgradnje stavbe,
  • pretekla raba zemljišča s strani etažnih lastnikov stavbe.

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE