POŽARNA VARNOST

Požarna varnost

Upravnik je skladno z upravniško pogodbo dolžan izvajati aktivnosti vezane na požarno varnost stavb.

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np65.html

Vsaka stavba mora imeti s področja požarne varnosti:

 • izdelan požarni red, na vidnem mestu izobešen izvleček iz požarnega reda,
 • pri višji stopnji požarne ogroženosti tudi požarni načrt in letno vajo evakuacije,
 • pri več kot 100 uporabnikih evakuacijski načrt in vajo evakuacije,
 • nameščene znake za alarmiranje,
 • opravljene redne preglede gasilnikov, hidrantov, strelovodne naprave, skupne elektro napeljave, ASPZ, ipd,
 • požarno stražo, če je potrebna glede na zakonodajo,
 • določeno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
 • redne letne kontrolne preglede in drugo.

Stavbe v našem upravljanju imajo izdelane požarne rede s pripadajočimi prilogami in urejenimi evidencami.

V družbi imamo zaposlene strokovno usposobljene osebe, ki opravljajo naloge odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požaroma za stavbe v našem upravljanju. Enkrat letno opravijo tudi kontrolni pregled stanja požarne varnosti na skupnih delih vseh stavb, kontrolni list opravljenega pregleda je objavljen na oglasni deski stavbe, o stanju požarne varnosti upravnik poroča na zboru lastnikov, kjer etažni lastniki sprejmejo tudi ustrezne sklepe za odpravo pomanjkljivosti. Zaželeno je, da pri pregledu sodeluje predstavnik etažnih lastnikov.

Pogosta vprašanja

Da. Pri požarnem redu ne gre za statični dokument, potrebno ga je redno ažurirati z novostmi, izvajati predpisane preglede in o njih voditi ustrezne evidence, zagotoviti usposabljanje uporabnikov stavb s področja varstva pred požarom.

Načrt evakuacije je potreben v primeru, ko se v objektu nahaja več kot 100 oseb, kar pomeni tudi izvedba obvezne letne vaje evakuacije, požarni načrt pa se izdeluje na osnovi ocene požarne ogroženosti (za bolj ogrožene objekte).

Skladno s predpisi požarne varnosti ter požarnim redom je potrebno enkrat letno s strani odgovorne osebe za varstvo pred požarom opraviti kontrolni pregled stanja požarne varnosti skupnih delov stavbe. Stanovalci so o terminu obveščeni, zaželeno je, da vsaj eden sodeluje pri kontrolnem pregledu, biti pa mora omogočen vstop v posamezne skupne prostore (kleti, podstrešje, drugo).

Na področju požarne varnosti v večstanovanjskih objektih je prepovedano:

 • nestrokovno poseganje v elektro-instalacije (npr. dodatne luči v kleti),
 • skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi (npr. goriva, plinske jeklenke),
 • opravljanje raznih požarno nevarnih del v skupnih prostorih in kleteh. Posebej nevarna je uporaba odprtega ognja in iskrečega orodja, za kar je potrebno upravnika pisno obvestiti ter pridobiti ustrezna dovoljenja, imeti odgovorno osebo za gašenje, zagotoviti požarno stražo.
 • skladiščenje oz. shranjevanje motornih koles, koles z motorjem in drugih naprav s pogonom na tekoča goriva v skupnih prostorih (kolesarnicah, pralnicah, kleteh),
 • zalaganje hodnikov, stopnišč, podstrešij, skupnih delov kleti in izhodov z različnimi predmeti,
 • zalaganje sredstev za gašenje z različnimi predmeti,
 • zalaganje, zaklepanje in onemogočanje uporabe predvidenih evakuacijskih poti,
 • nenamenska uporaba organskih topil ali goriv,
 • krpanje varovalk ali preobremenitve elektro-instalacij,
 • dodatno ogrevanje na trda ali tekoča goriva brez ustreznih pogojev in dovoljenja pristojnih služb,
 • kajenje v skupnih prostorih,
 • poseganje v protipožarno opremo stavb (gasilnike, hidrantno omrežje, opozorilne označbe, izvleček požarnega reda, znake za alarmiranje, varnostno razsvetljavo),
 • neupoštevanje določil inšpekcijskih služb,

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE