ENERGETSKE PRENOVE

Energetske prenove

Z našo tehnično službo sledimo veljavni zakonodaji, javnim razpisom in skupaj z etažnimi lastniki iščemo različne načine zagotovitve večje energijske učinkovitosti posamezne stavbe. Kot upravnik zastopamo interese etažnih lastnikov in vodimo vse potrebne postopke za izvedbo naložbe. Aktualni javni poziv Eko sklada 110SUB-OBP023 je namenjen izvedbi novih skupnih naložb v starejših stavbah (stanovanjskih in poslovnih) s tremi ali več posameznimi deli.

 • izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,
 • toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
 • optimizacija sistema ogrevanja (uravnoteženje ogrevalnega sistema).

Predmet javnega poziva Eko sklada so nepovratne finančne spodbude občanom in pravnim osebam za nove skupne naložbe v starejših stavbah:

 • A – izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,
 • B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
 • D – optimizacija sistema ogrevanja.

Do nepovratne spodbude je upravičena vsaka fizična oseba – investitor (lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep). Do spodbude so upravičene tudi pravne osebe in samostojni podjetniki ter pravne osebe javnega prava, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 • A – Pri toplotni izolaciji fasade, zunanjega zidu tal ali zidu proti terenu znaša višina nepovratne finančne spodbude do 30% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35,00 EUR na m2 toplotne izolacije.
 • B – Pri toplotni izolaciji ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju znaša višina nepovratne finančne spodbude do 30% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35,00 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma ne več kot 20,00 EUR na m2 toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • C – Pri toplotni izolaciji tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo znaša višina nepovratne finančne spodbude do 30% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 20,00 EUR na m2 toplotne izolacije.
 • D – Pri optimizaciji sistema ogrevanja znaša višina nepovratne finančne spodbude do 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 70,00 EUR na grelno telo.

Za izvedbo kateregakoli ukrepa mora biti izdelana Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, pri izvedbi pa zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon. Za večstanovanjske stavbe z osem ali manj posameznimi deli pa PZI ni več obvezen za ukrepa A in B.

Višina nepovratne finančne spodbude za prejemnike socialne pomoči je določena v višini 100 % upravičenih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja. Prejemnik socialne pomoči izkazuje upravičenost s kopijo odločbe CSD o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka. Ta podatek upravnik potrebuje pred vložitvijo vloge.

Vse postopke za vas vodimo mi, etažni lastniki morate le sprejeti odločitev o izvedbi posamezne naložbe.

Nepovratna finančna spodbuda bo izvajalcu naložbe nakazana v 60 dneh po predložitvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe. Rok za zaključek naložbe je 15 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za vse ukrepe.

S strokovnim in izkušenim kadrom ter preizkušenimi in zanesljivimi zunanjimi izvajalci zagotavljamo strokovno in kakovostno izvedbo v vseh fazah prenove, od projektiranja do zaključka naložbe. Etažni lastniki lahko tudi sami predlagate izvajalce, ki se jih povabi k oddaji ponudb oz. ponudbe za vas pridobi upravnik. Končna izbira izvajalca je v pristojnosti etažnih lastnikov.

Financiranje se določi glede na trenutno stanje na rezervnem skladu in višino pridobljene nepovratne spodbude, ki vam jo informativno izračunamo po pridobitvi vseh ponudb izvajalcev.

Etažni lastniki se lahko odločijo, da upravnik za manjkajoča sredstva pridobi kredit v breme rezervnega sklada stavbe oz. razliko doplačajo ob razdelitvi končnega računa (iz lastnih virov).

Socialno šibki občani lahko po tem pozivu za svoj solastniški delež pridobijo nepovratno finančno spodbudo v višini do 100% priznanih stroškov naložbe. Dokazilo o upravičenosti socialne pomoči mora lastnik upravniku predložiti pred oddajo vloge.

TEHNIČNA SLUŽBA, VZDRŽEVANJE IN ENERGETIKA

VODJA VZDRŽEVANJA
Igor Borin

GSM: +386 41 613 639
E-naslov: igor.borin@terca.si

VODJA ENERGETIKE
Alen Virant

TEL.: 07 34 35 102
GSM: +386 31 262 923
E-naslov: alen.virant@terca.si

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE