TOČKOVANJE STANOVANJ

Točkovanje stanovanj

Točkovanje stanovanj se izvaja na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur.l.RS 127/04 in 67/05). Izvaja ga strokovno usposobljena oseba, ki opravi izpit za točkovanje stanovanj.

NAMEN TOČKOVANJA
Namen točkovanja stanovanj je določitev administrativne vrednosti stanovanja, ki je osnova za določitev višine neprofitne najemnine. Lahko se uporabi tudi za točkovanje drugega posameznega dela večstanovanjske stavbe, kot so poslovni prostori, garaže ali drugi samostojni prostori.

KDAJ JE POTREBNO IZVESTI TOČKOVANJE STANOVANJ?
Od julija 2005 je potrebno vsa novozgrajena neprofitna stanovanja točkovati po novem pravilniku. Pri vseh stanovanjih ocenjevanih po starem pravilniku, bodo točkovalni zapisniki veljavni, vse dokler se lastnik ali najemnik stanovanja ne odloči za pretočkovanje stanovanja po novem pravilniku.

IZRAČUN VREDNOSTI STANOVANJA
Na podlagi točkovanja stanovanja lahko lastnik ali najemnik kadarkoli izračuna njegovo administrativno vrednost. Za izračun se uporablja enačba:

vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x uporabna površina stanovanja x korekcijski faktor x faktor lokacije stanovanja + vrednost opreme.

V zapisniku o točkovanju so na voljo štirje elementi potrebni za izračun vrednosti stanovanja (število točk, uporabna površina, korekcijski faktor in vrednost opreme). Vrednost stanovanjske točke je določena v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in znaša 3,21 EUR (po 31. marcu 2023 pa 3,50 EUR in se bo s 1. aprilom 2024 usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin). Faktor vpliva lokacije določi občina z odlokom, višina faktorja pa je določena v Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin.

Pri točkovanju stanovanj se upošteva zastaranje elementov in rekonstrukcije. Zastaranje elementov kot so konstrukcije, stavbno pohištvo, inštalacije in podobno vpliva na višino točk z zmanjšanjem za vsakih 5 let starosti oz. 10 let za elemente stare nad 20 let. Zaradi zastaranja elementov bi bilo potrebno točkovanja osvežiti vsakih 5 let, saj se vrednost stanovanja zaradi zmanjšanja točk znižuje. Enako velja tudi za rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela, ki zaradi vgradnje novih elementov prinesejo večje število točk in dvignejo vrednost nepremičnine.

POVPRAŠEVANJE ZA TOČKOVANJE STANOVANJ
Povpraševanje za točkovanje lahko pošljete na e-mail: alen.virant@terca.si.

KONTAKT:

VODJA ENERGETIKE
Alen Virant

Tel.: 07 34 35 102
Tel.: 031 262 923
E-pošta: alen.virant@terca.si

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE