POGOSTA VPRAŠANJA

Pogosta vprašanja

Storitev upravljanja

Etažni lastniki morajo določiti upravnika v večstanovanjskih in poslovnih stavbah, ki imajo več kot dva lastnika in več kot osem posameznih delov.

Za imenovanje upravnika je potrebno soglasje etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev. Z upravnikom etažni lastniki sklenejo pogodbo o opravljanju upravniških storitev, ki je veljavna, ko jo podpišejo upravnik in lastniki, ki imajo več kot 50% solastniških deležev.

Etažni lastniki lahko pogodbo o upravljanju odpovedo neposredno na zboru lastnikov z ustreznim sklepom ali z listino za pisno glasovanje, s katero mora soglašati več kot 50% lastnikov po solastniških deležih, ki se vroči upravniku. Odpovedni rok je najmanj 3 mesece in v tem času etažni lastniki izberejo novega upravnika. Primopredajo poslov upravljanja in dokumentacije uredita upravnika.

Delitev obratovalnih stroškov

Upravnik skladno s sklenjenimi pogodbami o upravljanju izstavlja račune za stroške enkrat mesečno, s tem da upravnino zaračunava za tekoči mesec, prav tako druge storitve, ki jih opravlja za etažne lastnike po drugih pogodbah oz. naročilih, račune izvajalcev pa prefakturira na podlagi že prejetih računov (pri obratovalnih stroških so to dobave za pretekli mesec). Računi so izstavljeni najkasneje do 20-ega v mesecu z rokom plačila zadnjega v mesecu.

Račune za stanovanjske stroške in rezervni sklad lahko plačate:

 • v bančnih in poštnih poslovalnicah po vseh Sloveniji in drugih izvajalcih plačilnega prometa,
 • preko spletne banke,
 • preko trajnega naloga, odprtega pri svoji banki,
 • s potrditvijo e-računa, ki ga prejmete v svojo banko.

Če izgubite položnico/račun se v najkrajšem možnem času obrnite na upravo družbe ali na eno od poslovnih enot, kjer bomo poskrbeli, da dobite novo.

Obvestite nas:

 • email-u na naslovu info@terca.si,
 • po telefonu: 07/34 35 100 ali 07/34 35 118,
 • preko e-upravnika pošlji svoje vprašanje,
 • po pošti na naslov: Terca d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert.

Do informacij o zaračunanih stroških najlažje dostopate preko portala e-upravnik z uporabniškim imenom in geslom, ki sta vam posredovana na računu.

Svoja vprašanja nam lahko zastavite preko elektronske pošte na naslov info@terca.si, po telefonu na št. 07/34 35 118 ali 07/34 35 113 ali po pošti na naš naslov: Terca d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert.

Za zamude pri plačilih upravnik zaračunava zamudne obresti skladno z objavljeno zakonito zamudno obrestno mero. Obresti na nepravočasno plačane račune se obračunajo za obdobje zamude preteklega meseca ter se pripišejo k tekočim mesečnim stroškom.

V posameznem mesecu upravnik zaračuna upravnino, ki se skladno s sklenjenimi pogodbami usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin. Druge storitve zaračunava na podlagi objavljenega cenika oz. drugih dogovorov.

Prav tako so možna povišanja cen pri obratovalnih stroških, ki jih zaračunavajo izvajalci storitev na podlagi sklenjenih pogodb, pogosto pa je razlog za višje zneske povečana poraba. Na tovrstne podražitve ter povečano porabo kot upravnik nimamo vpliva. Stroški vzdrževanja v stavbi so prefakturirani računi dobaviteljev blaga in storitev, ki so pri vas opravili delo/storitve in so obračunani le takrat, ko zanje prejmemo ustrezne račune. Skladno z načrtom vzdrževanja se stroški vzdrževanja krijejo iz zbranih sredstev rezervnega sklada, kar se prav tako izkazuje na računih.

Z rednim obratovanjem in vzdrževanjem dvigal je povezano več stroškov, to so mesečni pregled dvigala, telefonska linija v dvigalu in strošek reševanja iz dvigala, zaradi okvar pa lahko nastanejo tudi stroški vzdrževanja dvigal. Vse navedene stroške upravnik prefakturira po prejetih računih izvajalcev in jih zaradi različnega kriterija delitve posameznih stroškov na računih prikazuje ločeno.

Postavke po računih komunale vsebujejo variabilni in fiksni del. Fiksni del predstavljajo naročnine, priključnine, števnine, ki se delijo glede na površino posameznih enot, variabilni del pa porabo, ki se deli po številu uporabnikov ali odčitkih merilnikov.

Primeri postavk fiksnega dela: priključnina vodovod.

Primeri postavk variabilnega dela: poraba vode, okoljska dajatev-voda, smetarina.

Razlog, da se navedene postavke pojavijo večkrat, pa je lahko tudi v zakasnitvi računa dobavitelja v posameznem mesecu, zaradi česar lahko v določenem mesecu ti stroški sploh niso obračunani, se pa v naslednjem pojavijo dvakrat.

Skladno s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb (UL RS, št. 60/2009) se obratovalni stroški delijo:

 • glede na površine posameznih enot,
 • v enakem deležu na posamezne enote,
 • po številu uporabnikov posamezne enote.

Stroški vzdrževanja bremenijo lastnike posameznih enot skladno z njihovimi solastniškimi deleži. Skladno s sprejetim načrtom vzdrževanja je možno te stroške kriti iz zbranih sredstev rezervnega sklada.

Sprememba števila uporabnikov/lastništva

Spremembo števila uporabnikov posameznega dela je potrebno upravniku sporočiti najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi na predpisanem obrazcu (29. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb). Obrazec vam je na voljo na naši spletni strani ali na poslovnih enotah. Izpolni ga lahko lastnik ali najemnik in mora obvezno vsebovati lastnoročni podpis, datum nastanka spremembe ter ustrezne priloge. Upravnik upošteva sporočeno spremembo pri prvem naslednjem obračunskem obdobju. V primeru spremembe uporabnik priloži tudi ustrezne dokazne listine, kot npr. potrdilo o odjavi stalnega prebivališča ali spremembi bivališča, dokazilo o daljši odsotnosti ali druga ustrezna dokazila.

Lastnik oz. pridobitelj lastninske pravice mora upravniku skladno s 17. členom Stanovanjskega zakona vsako spremembo lastništva sporočiti s kopijo dokumenta, iz katerega so razvidni vsi potrebni podatki in sicer najkasneje v 30 dneh od dneva, ko ima pridobitelj pravico predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Ta dokument je lahko prodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju. Ustrezen dokument nam lahko pošljete na naš elektronski naslov uprava@terca.si, na fax št. 07–34-35-119, po pošti na naslov Terca d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert ali ga oddate na eni izmed poslovnih enot. Priložiti je potrebno tudi obrazec za prijavo oz. spremembo števila oseb.

Vsak uporabnik, ki prebiva v stavbi, lahko pisno opozori upravnika o večjem številu uporabnikov določene posamezne enote, kot jih je lastnik ali najemnik te enote sporočil. Upravnik tega lastnika ali najemnika pozove k pojasnitvi dejanskega stanja.

Upravnik za posamezno enoto, kjer še ni prejel prijave števila uporabnikov, določi t.i. kazensko število oseb skladno z 29. členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb. V primeru, da je prijava podana, pa mora upoštevati podatek iz obrazca.

Zavarovanje

Novela SZ-1, ki je začela veljati 19. 6. 2021, v 25a. členu določa, da sklenitev in spreminjanje zavarovanje večstanovanjske stavbe kot celote in razpolaganje z zavarovalno polico, spada med posle rednega upravljanja. Navedeno pomeni, da je sklep etažnih lastnikov o zavarovanju stavbe kot celote veljaven, če zanj glasuje več kot 50% etažnih lastnikov po solastniških deležih. Takšna odločitev je zavezujoča za vse etažne lastnike. Upravnik mora, kot pooblaščenec etažnih lastnikov, zavarovati stavbo kot celoto pri zavarovalnici, pod pogoji in za obseg, ki so ga izbrali etažni lastniki.

Zavarovanje posamezne stavbe izhaja iz etažne lastnine posameznega dela stavbe in pripadajočega deleža na skupnih delih in napravah stavbe. Torej z zavarovanjem svoje nepremičnine v stavbi (stanovanje, poslovni prostor, garaža), etažni lastnik zavaruje tudi pripadajoči delež tega posameznega dela na skupnih delih in napravah stavbe. Pri sklepanju zavarovanja stavb v etažni lastnini velja princip zavarovanja etažne lastnine s pripadajočim deležem.

Preko police, ki jo za lastnike sklene upravnik, so zavarovani skupni deli in inštalacije oz. delež posameznega lastnika na teh delih in njegov posamezni del brez premičnin v njem. Najpogostejše vrste zavarovanja so požarno zavarovanje z izlivom vode, strojelomno zavarovanje in zavarovanje odgovornosti. Opremo v stanovanju in steklo pa posamezni lastnik zavaruje preko svojega zavarovalnega zastopnika s sklenitvijo stanovanjske police.

Če lastnik sklenjenega zavarovanja pri upravniku ne odpove do konca leta, se ta avtomatsko podaljša za naslednje koledarsko leto. Upravnik stroške zavarovalnih premij etažnim lastnikom razdeli na podlagi prejetih računov zavarovalnic.

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE