UPRAVLJANJE

Upravljanje večstanovanjskih stavb

Zagotavljamo zanesljivo in pregledno upravljanje in poslovanje vsake stavbe (zbori lastnikov, načrti vzdrževalnih del, vpogled v celotno dokumentacijo, gospodarno upravljanje z rezervnim skladom, redno obveščanje etažnih lastnikov, spremljanje poslovanja preko E-upravnika).

Redno upravljanje obsega:

 • pripravo in izvedbo zbora etažnih lastnikov,
 • redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov,
 • porazdelitev in izterjavo obveznosti,
 • upravljanje z rezervnim skladom stavbe,
 • zastopanje etažnih lastnikov v poslih upravljanja, vložitvi tožb, izdaji dovoljenj in soglasij,
 • priprava načrta in izvedba vzdrževalnih del,
 • poročilo o upravnikovem delu,
 • ažuriranje registrskih podatkov stavb,
 • zbiranje, vodenje in obdelovanje osebnih podatkov, skladno s pooblastili in veljavno zakonodajo,
 • izvedba rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti na skupnih delih stavbe,
 • druge naloge po sklepih etažnih lastnikov in sklenjenih pogodbah.

Nudimo vam celovito storitev upravljanja skladno z zakonodajo, pravili stroke in dobrimi poslovnimi običaji.

Pripravljamo tudi osnutke pogodb o urejanju medsebojnih razmerij, hišne rede in vodimo postopke z vpisom posameznih delov in pripadajočih zemljišč.

Prilagajamo se zakonskim in drugim novostim ter z njimi redno seznanjamo vse naše komitente.

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE