REZERVNI SKLAD

Rezervni sklad

Za vašo stavbo upravljamo s sredstvi rezervnega sklada s skrbnostjo dobrega gospodarja. Zbrana sredstva nalagamo v depozite pri bankah in zagotavljamo ugodne obrestne mere, pripis obresti je mesečen. Omogočamo ugodno kreditiranje v breme rezervnega sklada stavbe v soglasju z etažnimi lastniki.

Uporaba sredstev rezervnega sklada

Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter za nujna vzdrževalna dela in za odplačevanje v te namene najetih posojil.

Pogosta vprašanja

Etažni lastniki morajo ustanoviti rezervni sklad, če ima nepremičnina več kot dva lastnika in več kot osem posameznih delov.
Najnižja vrednost prispevka je določena s Pravilnikom o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Ur. l. RS št. 11/04). Etažni lastniki se lahko, z veljavno sprejetim sklepom, odločijo tudi za višji mesečni prispevek. Podlaga za povišanje prispevka je sprejet načrt vzdrževanja.
Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje vseh etažnih lastnikov posamezne stavbe in jih je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja, ki so predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja in za dela, vezana na učinkovitejšo rabo energije, za plačilo izboljšav, nujnih vzdrževalnih del in za odplačevanje posojil, ki so bila najeta za plačilo predhodno navedenih namenov ter za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad.
Nihče od etažnih lastnikov nima pravice zahtevati vračila vplačanih zneskov niti zahtevati delitve zbranih sredstev.

Vplačevanje v rezervni sklad je skladno z 41. členom novega stanovanjskega zakona in s 119. členom stvarnopravnega zakonika izključna obveznost etažnih lastnikov, ki bodo v rezervnem skladu dolgoročno mesečno zbirali sredstva za vzdrževanje stavb.

Sredstva se zbirajo na posebnem transakcijskem računu. Z denarnimi sredstvi sklada gospodari upravnik in jih lahko naloži v depozite pri bankah, ki imajo skladno s predpisi o bančništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju RS ali v nakup državnih obveznic ali vrednostnih papirjev centralne banke. Terca d.o.o. zbrana sredstva rezervnega sklada nalaga v depozite pri bankah.
V načrtu vzdrževanja se opredelijo načrtovana dela, njihova vrednost, termin izvedbe ter način zagotovitve sredstev za njihovo plačilo. Sprejmejo ga etažni lastniki za obdobje najmanj enega in največ petih let. Priprava načrta vzdrževanja sodi med posle rednega upravljanja in se običajno sprejme na zboru lastnikov.

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100 | Faks: 07 34 35 119

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE