REZERVNI SKLAD

Rezervni sklad

Za vašo stavbo upravljamo s sredstvi rezervnega sklada s skrbnostjo dobrega gospodarja. Zbrana sredstva nalagamo v depozite pri bankah in zagotavljamo ugodne obrestne mere, pripis obresti je mesečen. Omogočamo ugodno kreditiranje v breme rezervnega sklada stavbe v soglasju z etažnimi lastniki.

Uporaba sredstev rezervnega sklada

Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter za nujna vzdrževalna dela in za odplačevanje v te namene najetih posojil.

Pogosta vprašanja

Etažni lastniki morajo ustanoviti rezervni sklad, če ima nepremičnina več kot dva lastnika in več kot osem posameznih delov.
Najnižja vrednost prispevka je določena s Pravilnikom o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Ur. l. RS št. 11/04). Etažni lastniki se lahko, z veljavno sprejetim sklepom, odločijo tudi za višji mesečni prispevek. Podlaga za povišanje prispevka je sprejet načrt vzdrževanja.
Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje vseh etažnih lastnikov posamezne stavbe in jih je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja, ki so predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja in za dela, vezana na učinkovitejšo rabo energije, za plačilo izboljšav, nujnih vzdrževalnih del in za odplačevanje posojil, ki so bila najeta za plačilo predhodno navedenih namenov ter za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad.
Nihče od etažnih lastnikov nima pravice zahtevati vračila vplačanih zneskov niti zahtevati delitve zbranih sredstev.

Vplačevanje v rezervni sklad je skladno z 41. členom novega stanovanjskega zakona in s 119. členom stvarnopravnega zakonika izključna obveznost etažnih lastnikov, ki bodo v rezervnem skladu dolgoročno mesečno zbirali sredstva za vzdrževanje stavb.

Sredstva rezervnega sklada se zbirajo na fiduciarnem računu, ki ga odpre upravnik v svojem imenu in za račun etažnih lastnikov.

Skladno z veljavno zakonodajo upravnik odpre in vodi fiduciarni račun za vsako večstanovanjsko stavbo posebej. Etažni lastniki pa se lahko odločijo tudi, da se sredstva rezervnega sklada zbirajo na enotnem fiduciarnem računu upravnika, odprtem za zbiranje sredstev rezervnega sklada več večstanovanjskih stavb. Odločitev o ločenem ali enotnem računu je povezana tudi s stroški bančnih nadomestil in dodatnega dela pri upravniku v primeru ločenega računa.

Z denarnimi sredstvi rezervnega sklada gospodari upravnik, pri tem mora upoštevati sklepe etažnih lastnikov. Sredstva rezervnega sklada lahko naloži le v depozite pri bankah, ki imajo skladno s predpisi o bančništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju RS ali v nakup državnih obveznic ali vrednostnih papirjev centralne banke.

V primeru ločenega računa rezervnega sklada lahko etažni lastniki določijo sopodpisnika (lahko tudi njegovega namestnika) pri izplačilih iz rezervnega sklada. Veljavno sprejeti sklep mora upravnik v 15 dneh predložiti banki, pri kateri je odprt fiduciarni račun stavbe.

V načrtu vzdrževanja se opredelijo načrtovana dela, njihova vrednost, termin izvedbe ter način zagotovitve sredstev za njihovo plačilo. Sprejmejo ga etažni lastniki za obdobje najmanj enega in največ petih let. Priprava načrta vzdrževanja sodi med posle rednega upravljanja in se običajno sprejme na zboru lastnikov.

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE