Dodatna pojasnila članka IZZIVI DELITVE STROŠKOV TOPLOTE ( časopis DELO, 17.3.2018), objavljena v sobotni prilogi časopisa DELO dne, 14.4.2018

Stanovanja so v osnovi namenjena bivanju, zato je običajno, da so v času kurilne sezone ogrevajo na primerno bivalno temperaturo. Neogrevana stanovanja se posredno ogrevajo preko sten, stropov in tal sosednjih ogrevanih stanovanj. Če je takšnih stanovanj v stavbi več (počitniški objekti zlasti na obali), je poraba zasedenih stanovanj bistveno višja, saj morajo posredno ogrevati še vse mejne enote. Veljavni pravilnik o delitvi stroškov toplote v 18. členu ta nesorazmerja odpravlja z uvedbo omejitve porabniških deležev in sicer se ugotovljena prenizka poraba zviša na 40%, prekomerna pa zniža na 300% deleža ogrevane površine. Dokazano je, da temperatura v neogrevanih stanovanjih v večstanovanjskih stavbah v zimskem času ne pade pod 16°C, kar pa nikakor ne velja za stavbe, ki sploh niso ogrevane.

Osnova za določitev izhodišč za pripravo veljavnega pravilnika je bila raziskava, ki jo je v letu 2016 opravil ZRMK. Ugotovljeno je bilo, da je prvotni pravilnik mnoge spodbudil k varčevanju z energijo, prihranki so znašali tudi do 30% in s tem v večjem delu izpolnil svoj namen. Vendar pa so nekateri lastniki z varčevanjem pretiravali in se ogrevali na račun sosedov, povzročali škodo na skupnih delih stavb in živeli v neustreznih bivalnih pogojih (pojav plesni in vlage). Z zadnjo spremembo pravilnika je zakonodajalec te anomalije skušal omiliti.

Korekturni faktorji za izpostavljenost lege so bili po prvem pravilniku določeni na podlagi izkustvenih metod oz. predlogov izvajalcev vgradnje delilnikov, po pravilniku iz leta 2015 pa na podlagi potrebe posameznih delov po toploti na enoto ogrevane površine. ZRMK je z raziskavo ugotovil, da takšen način določitve korekturnih faktorjev ne vpliva stimulativno na izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v posamezni enoti (zamenjava oken, dodatna izolacija, vgradnja termostatskih ventilov), saj so takšna stanovanja po preračunu dobila manj ugoden korekturni faktor. Veljavni pravilnik to odpravlja, saj se korekturni faktorji določajo na podlagi toplotnih izgub posameznega dela in sicer na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Določitev korekturnih faktorjev je v domeni strokovnjakov, metodologija pa je zasnovana tako, da vlaganja v posameznih stanovanjih ne vplivajo na znižanje faktorjev, se pa odrazijo v zmanjšanju porabe in posledično v manjšem porabniškem deležu za plačilo stroškov ogrevanja.

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada dodatno stimulirajo etažne lastnike za izvedbo toplotnih prenov stavb. Velik del stanovanjskega fonda v Sloveniji je starejši od 30 let, tako da so tudi njihovi toplotni ovoji potrebni prenove. Smiselno je, da se pri tem vgradi dodatna toplotna izolacija, ki prispeva k znižanju stroškov porabe energije, pa tudi k izboljšanju bivalnega udobja in povečanju vrednosti nepremičnine. Povračilne dobe investicij v prenove toplotnih ovojev stavb se gibljejo med 15 in 25 let, kar je v veliko meri odvisno tudi od vrste energenta oz. stroškov ogrevanja na MWh. Pri teh izračunih smo upoštevali samo prihranke pri ogrevanju stavb kot celote, ostalih dejavnikov nismo vključili. Po prenovi toplotnega ovoja stavbe je po zahtevah pravilnika potrebno na novo določiti korekturne faktorje. Skrajni rok je 1. januar 2025, je pa to smiselno narediti čimprej. Glede na to, da so računski postopki za določitev korekturnih faktorjev povezani z metodologijo za izdelavo energetske izkaznice, je racionalno hkrati naročiti obe storitvi. Veljavni pravilnik o delitvi stroškov toplote v praksi dejansko zagotavlja pravičnejšo delitev stroškov toplote, ga je pa gotovo mogoče še izboljšati.

Mag. Ksenija Radminič Virant, Terca d. o. o.,

članica GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami