S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Nove cene omrežnin pri komunalnih storitvah

21.08.2013

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012), ki velja od 1.1.2013, morajo občine uskladiti svoje predpise in sprejeti nove cene in sicer najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe. Cene komunalnih storitev oz. omrežnin so do sedaj z Elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode uskladile občine TrebnjeČrnomelj in Semič.

Vse lastnike in uporabnike stavb obveščamo, da so komunalna podjetja s 1.7.2013 pričela obračunavati nove cene omrežnin, stroški le-teh pa bodo prefakturirani na rednih mesečnih obračunih upravnika. Za obračun in kriterij delitve stroška omrežnin je upoštevana določba 5. točke 17. in 20. člena uredbe: ˝ V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1˝, torej za premer vodomera DN 20, po ceni omrežnin, ki so razvidne iz cenika komunalnih podjetij (Komunala Trebnje d.o.o.JP Komunala Črnomelj d.o.o.).

Omrežnina je storitev, ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oz. obračunskem obdobju. Prihodki iz naslova omrežnine so izključno namenska sredstva lokalne skupnosti in se namensko uporabljajo za obnove oz. investicijsko vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana.

na vrh
Back to top