S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Obvestila

IZZIVI DELITVE STROŠKOV TOPLOTE - članek objavljen v prilogi časopisa DELO dne, 17.03.2018

20.03.2018

Delitev stroškov toplote v stavbah s skupnim ogrevanjem ureja Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 82/2015, 61/2016). Pravilnik se uporablja za stavbe z najmanj štirimi posameznimi deli, ki imajo centralno ogrevanje oz. centralno pripravo sanitarne tople vode in se oskrbujejo s toploto iz skupnega ogrevalnega sistema oz. sistema daljinskega ogrevanja. V starejših stavbah porabo toplote najpogosteje merijo z delilniki na grelnih telesih, v novejših pa s kalorimetri, ki merijo skupno porabo posamezne enote. Obračun porabe je lahko mesečen ali leten, pri čemer je treba predhodno določiti parametre za delitev in obračun stroškov ogrevanja.

Med parametre delitve spadajo: izračun korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi, določitev deleža stroškov za ogrevanje oz. pripravo tople vode, ki se razdeli med posamezne dele na podlagi porabe (najmanj 50 % in največ 80 %, preostali del stroškov ogrevanja pa se deli po deležu ogrevane površine oz. za pripravo tople vode po deležu števila uporabnikov), način določanja količine toplote za pripravo tople vode, če imamo centralno ogrevanje in hkrati centralno pripravo tople vode.

Korekturni faktorji so po pravilniku obvezen parameter delitve in omogočajo pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje med posameznimi enotami z različno lego. Stanovanja na izpostavljenih legah (vogalnih, pritličnih in zgornjih) imajo večje toplotne izgube, zato potrebujejo več energije za ogrevanje glede na druga, zlasti tista v »sendviču«. Tako tistim z nadpovprečno porabo toplote z uporabo korekturnih faktorjev ustrezno zmanjšamo porabniške deleže. Druge anomalije, kot je nezadostna ali čezmerna poraba, pa pravilnik odpravlja z metodologijo izračuna porabniških deležev.

Korekturni faktorji za izenačitev vpliva lege posameznih enot se določijo glede na celotne toplotne izgube posameznih delov. Pravilnik določa, da jih izračunamo na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Izračun je zahteven, zato ga lahko naredi le izkušen strokovnjak gradbene fizike. Etažnim lastnikom svetujemo, da izračun celotnih toplotnih izgub naročijo skupaj z izdelavo energetske izkaznice, saj je to ugodnejše, kot bi bilo ločeno naročanje dveh storitev.

V zadnjih letih se etažni lastniki starejših večstanovanjskih stavb čedalje pogosteje odločajo za toplotno izolacijo ovoja stavb, k čemur jih spodbujajo tudi nepovratna sredstva po razpisih Eko sklada. Veljavni razpis za »obsežno energijsko prenovo«, ki vključuje tri ukrepe: toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru ter optimizacijo sistema ogrevanja, omogoča pridobitev spodbude v višini do 40 odstotkov priznanih stroškov investicije. Med pomembnejše ukrepe z vidika pravične delitve stroškov ogrevanja spada prav optimizacija oz. uravnoteženje ogrevalnega sistema, ki ob pravilni izvedbi zagotavlja enakomeren in zadosten pretok toplote do vseh posameznih delov v stavbi in možnost uravnavanja toplote v vsakem stanovanju z vgrajenimi termostatskimi ventili.

Kdaj na novo določiti korekturne faktorje? Pravilnik zahteva, da se to naredi po posegu na toplotnem ovoju stavbe. Do sprejetja novih se lahko po prehodnih določbah pravilnika uporabljajo tisti, ki so bili določeni še po starem pravilniku iz leta 2010, skrajni rok za nove pa je 1. januar 2025.

Korekturni faktorji so se po starem pravilniku najpogosteje določali na podlagi izkustvenih metod, predlagali pa so jih izvajalci vgradnje merilnikov. Etažni lastniki so jih s sklepi lahko še dodatno spreminjali, včasih so zahtevali celo izenačitev vseh na 1, kar je v nasprotju s pravilnikom (v tem primeru se šteje, da parametri delitve niso določeni in se delitev opravlja po ogrevani površini). Poudariti je treba, da stari korekturni faktorji v praksi najpogosteje ne odražajo dejanskih toplotnih izgub in se bistveno razlikujejo od izračunov po novem pravilniku.

Ne glede na možnost uporabe starih korekturnih faktorjev se je treba po vsaki energijski sanaciji stavbe lotiti izračuna celotnih toplotnih izgub in na novo določiti korekturne faktorje. Čeprav pravilnik izrecno ne določa roka, je to dobro narediti čim prej, saj je smisel tega pravična delitev stroškov.

V našem podjetju, ki kot upravnik deluje na območju jugovzhodne in osrednje Slovenije, etažnim lastnikom predlagamo, da nove korekturne faktorje naročijo čim prej, tako da se lahko začnejo uporabljati z novim obračunskim obdobjem, če je obračun mesečen, pa vsaj do začetka naslednje kurilne sezone. Že med prenavljanjem jih seznanimo z obveznostjo določitve novih korekturnih faktorjev, dodatni strošek se zajame v načrt financiranja, v paketu se izdela tudi energetska izkaznica, kar se je izkazalo kot dobra praksa in pomemben korak pri zagotavljanju pravičnejše delitve stroškov toplote.

 

Mag. Ksenija Radminič Virant, Terca, d. o. o.,

članica GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami

NALOŽBE V ENERGETSKO UČINKOVITOST STAVB

22.11.2017

Naložbe v energetsko učinkovitost stavb vlagateljem prinašajo pomembne prihranke, družbi pa tudi širše koristi, ki jih lahko razvrstimo v ekonomske, družbene in okoljske. V stavbah se porabi dobra tretjina vse energije, zato njihove energetske prenove predstavljajo največji potencial za doseganje prihrankov energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Za spodbujanje in podporo izvajanju naložb v energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb so v Sloveniji glavni vir finančnih spodbud dolgoročno in sistemsko zagotovljena povratna in nepovratna sredstva Eko sklada. Starejše večstanovanjske stavbe tako lahko pridobijo nepovratne finančne spodbude za izvedbo novih naložb v toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa prosti neogrevanemu prostoru, optimizacijo sistema ogrevanja in obsežno energetsko prenovo. Za slednjo je nepovratna finančna spodbuda Eko sklada najvišja.

Na podlagi že izvedenih energetskih prenov smo ugotovili, da prihranki pri porabi energije znašajo tudi do 40%, izboljša se bivalno okolje in zunanji izgled stavb ter posledično tudi splošno zadovoljstvo etažnih lastnikov. Kot upravnik v zadnjih letih zaznavamo vse večje zaupanje etažnih lastnikov v izvedbo takšnih projektov, ki je gotovo posledica dobrih izkušenj uporabnikov, pa tudi dobrih praks, ki se izvajajo na terenu.

Ena izmed takšnih projektov je gotovo celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe Drska 46 v Novem mestu, ki je verjetno tudi prvi zaključen projekt celovite energetske prenove na območju JV Slovenije. Etažni lastniki te stavbe so se poleg optimizacije toplotnega ovoja, kamor spadata fasada in medetažna plošča proti podstrešju, odločili tudi za poseg v ogrevalni sistem stavbe. Izvedlo se je t.i. hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, kar pomeni, da so se na radiatorje in na cevni razvod, vgradili regulacijski ventili, ki na podlagi prednastavitve uravnavajo odjem toplote za vsak posamezni radiator. V praksi to pomeni, da lahko v vseh stanovanjih prejmejo toliko toplote, kot jo potrebujejo za dobro ogrevanje. V starejših večstanovanjskih stavbah pogosto prihaja do težav pri distribuciji toplote, predvsem do stanovanj v višjih etažah, v obdobju, ko so temperature najnižje, s hidravličnim uravnoteženjem pa se takšne anomalije odpravijo in vsem omogoči enak odjem toplote.

Etažni lastniki na Drski 46 so kot prvi na območju Novega mesta pristopili k celoviti energetski prenovi, ki je zahtevala dobro sodelovanje imenovanega gradbenega odbora, kot tudi upravnika in izbranih izvajalcev. Razpisni pogoji Eko sklada so v primeru celovite energetske prenove zahtevnejši, saj je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za vse gradbene posege kot tudi posege na ogrevalnem sistemu, v času izvedbe angažirati strokovni nadzor, ki bdi nad ustrezno izvedbo po projektni dokumentaciji. Samo usklajevanje zahteva veliko energije, zato je pomembno, da  predstavniki etažnih lastnikov in upravnik pri pripravi in izvedbi investicije delujejo z roko v roki in skupaj najdejo ustrezne izvajalce za vse faze projekta celovite prenove.

Na objektu Drska 46 je bila priprava na investicijo zaradi pridobivanja velikega obsega dokumentacije pred pričetkom izvedbe malce daljša kot pri objektih, ki izvajajo samo posamičen ukrep (npr. toplotni ovoj stavbe). Dobra in sistematična priprava na projekt je v izvedbeni fazi omogočila, da je le-ta potekala brez večjih zapletov. Prva izvedbena dela so se začela izvajati konec julija 2017, projekt pa je bil zaključen konec oktobra 2017. Pri takšnih projektih je ključno, da ima upravnik na strani etažnih lastnikov na voljo sogovornike, ki vedo, kaj želijo in da etažni lastniki izberejo izvajalce, ki sledijo njihovim željam in navodilom, hkrati pa zagotavljajo strokovne rešitve in tehnično kakovostno izvedbo.

Etažni lastniki večstanovanjske stavbe Drske 46 imajo po zaključku investicije estetsko lep objekt, optimiziran ogrevalni sistem, prenovljen toplotni ovoj in druge skupne dele objekta. Ponosni smo na to, da smo kot upravnik pripomogli k celoviti prenovi tega objeta. Vsem vpletenim (gradbeni odbor, izvajalci, etažni lastniki) se zahvaljujemo za trud in čas, ki smo ga skupaj vložili v ta projekt. V Terci d.o.o. verjamemo, da se bo upravičenost investicije pokazala tudi z dobrimi prihranki v porabi energije in da bo takšnih projektov v prihodnje še več.

Odgovori Ministrstva za infrastrukturo na pogosta vprašanja v zvezi s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

20.11.2017

Na spodnji povezavi si lahko preberete odgovore Ministrstva za infrastrukturo na pogosta vprašanja v zvezi s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/delitev_stroskov/pravilnik_delitev_stroskov_faq_okt2017.pdf

Zadnje Facebook objave

Upravljanje z nepremičninami

Pokličite nas še danes (07) 34 35 100

Zaupajte upravljanje svoje nepremičnine zanesljivemu in strokovno usposobljenemu upravniku in se otresite vseh skrbi v povezavi z vašo nepremičnino.

Naša družba sodi na področju upravljanja z večstanovanjskimi in poslovnimi objekti med večje in izkušene upravnike v Sloveniji zahtevajte ponudbo

sample-image-2.png
Skrbimo za ekologijo.
sample-image-1.png
Z vašimi nepremičninami skrbno upravljamo.

na vrh
Back to top